Borgmesterens Nytårsbetragtninger 2023-2024

Foto: Jammerbugt Kommune. Mogens Christen Gade (V)
dato

Borgmester Mogens Christen Gade gør status over året, der gik - og ser frem mod året, der kommer.

Året går på hæld, og sædvanen tro vil jeg forsøge at gøre status over året, der gik – og se lidt frem mod året, der kommer. Et årsskifte er en god anledning til at gøre status.

I dette som i foregående år er det svært ikke at begynde ved de verdensomspændende kriser og krige, som sætter deres præg på vores eget lille hjørne af verden i Jammerbugt Kommune: Corona-krisen, der prægede årene 2020-22, den ulykkelige krig i Ukraine, der tog sin begyndelse i 2022, og senest krigen i Gaza mellem Hamas og Israel.

Som ansvarlig nation i verdensbilledet er Danmark en stor bidragyder i forhold til at sikre fred, frihed og stabilitet i verden. Det skal vi være. Men det koster også ressourcer, og bringer på nogle områder den borgernære velfærd i spil – både på regionalt og kommunalt niveau.

Danske kommuner kæmper derfor i disse år med en stram økonomi. Det gør vi også i Jammerbugt Kommune. Og det har i høj grad været med til at sætte dagsordenen for 2023, hvilket to nødvendige tjek og tilpasninger af årets budget, vidner om.

Al økonomisk knaphed til trods, er vi dog kommet godt i mål – både med at få enderne til at nå sammen i regnskabet for 2023 og fremfor alt med et positivt budget for 2024, med bred politisk opbakning. Viljen og evnen til det brede politiske samarbejde i Jammerbugt Kommune har endnu engang vist sig guld værd for vores kommune og os, der bor og virker her.

Gode rammer til gode aktiviteter
Først og fremmest har 2023 dog været et lovende år i Jammerbugt Kommune, hvor vi har sat positive milepæle, og nye gode tiltag har set dagens lys.

Særligt indvielsen af Skolecenter Jetsmark d.18. august blev en glædelig begivenhed af de helt store og et vigtigt punktum for et af kommunalbestyrelsens højt prioriterede projekter. Byggeriet stod færdigt til tiden og til prisen, hvilket langt fra er en selvfølge for større byggerier i disse år, og indvielsen blev en særlig festdag med tilstedeværelse af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary.

Skolecenter Jetsmark tilbyder flotte og opdaterede rammer til undervisning og skolegang i dagtimerne, og åbner dørene for områdets forenings- og kulturliv i eftermiddags- og aftentimerne – faciliteter som har potentiale til at løfte hele området.

Investeringer i lokalsamfundene og i vores børn og unge blev også markeret med renoveringer og udvidelser af vores to daginstitutioner i Fjerritslev, nemlig Grøftekanten og Gl. Dalhøj, som nu begge kan tilbyde børnene mere plads og bedre indrettede lokaler.

I økonomisk pressede tider er det vigtigt stadig at prioritere de fysiske rammer, for de har stor betydning for de aktiviteter, vi senere putter i dem. Uanset om det er børnehaver, skoler, idrætsanlæg eller væresteder.

Derfor var det også glædeligt, at Jammerbugt Kommune i 2023 kunne træde til med en afgørende økonomisk håndsrækning, så Jetsmark Idrætscenter kan komme i mål med renovering og udbygning. I det kommende år glæder vi os ligeledes til at se udvidelsen af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev tage form og følge fornyelsen af rammerne i Skovsgaard Boldklub.

Balance mellem land og by
I Jammerbugt Kommune tror vi på fremtiden – en fremtid, der tager sit udgangspunkt i det vi er, nemlig en autentisk decentral landdistriktskommune midt ude i naturen. Vi vil til hver en tid skabe balance mellem land og by, fordi udvikling i lokalsamfundene er forudsætningen for vækst i centerbyerne, ligesom vækst i centerbyerne er forudsætningen for udvikling i lokalsamfundene. 

I 2023 har der igen været fokus på centerbyerne i Jammerbugt Kommune – blandt andet via Centerbysamarbejdet og midtbyplanarbejdet. På samme måde har der været fokus på samtlige lokalsamfund med det formål at evaluere og revurdere de lokale udvik-lingsplaner, de såkaldte ”LUP’er”. 

Det er jo virkelig lokaldemokrati og nærdemokrati, der vil noget – en samarbejdsmodel, som da også blev bemærket og fik særskilt ros af landdistriktsministeren, da hun var på besøg sidst i 2023.

Livskvalitet og stabilt indbyggertal
Mon ikke netop denne bevidste Jammerbugtsatsning på det nære, er en del af baggrunden for Jammerbugt Kommunes flotte placeringer, når det gælder naboskab og livskvalitet som henholdsvis nr. 1 og nr. 7 på landsplan (Realdanias og Videnscentret Bolius’ kortlægning af danskernes oplevelse af eget lokalområde, naboskab og bolig fra 2023). 

Også i Friluftsrådets 2023-undersøgelse af danske kommuners ”friluftsfaktor” ligger Jammerbugt Kommune helt i top med en 4. plads – en plads vi i øvrigt har holdt siden sidste undersøgelse i 2021.

I den her sammenhæng kan jeg heller lade være med at nævne det aktive foreningsliv rundt om i Jammerbugt Kommune. I december havde jeg igen fornøjelsen af at uddele priser til idrætslivet – i år til hele 200 idrætsudøvere, hvilket er rekord. De står bag 80 medaljer til Jammerbugt Kommune, for præstationer ved nordjyske, jyske eller danske mesterskaber.

Prisuddelingen er en hyldest til idrætsudøverne, men mindst lige så meget til de frivillige, som får foreningerne til at leve og skaber gode rammer om idrætslivet i Jammerbugt Kommune. Også de frivillige i kommunens øvrige foreningsliv og det sociale arbejder fortjener stor ros for deres store arbejde højne livskvaliteten i Jammerbugt Kommune.

Livskvalitet, godt naboskab og muligheden for både et aktivt friluftsliv og foreningsliv er alt sammen gode argumenter for at vælge en bopæl i Jammerbugt Kommune til. Det bliver mange da heldigvis også ved med at gøre. Indbyggertallet i Jammerbugt Kommune har nu holdt et stabilt niveau i en ti-årig periode, hvilket bestemt ikke er tilfældet i alle danske kommuner med lidt længere mellem husene.

Anlægsmæssigt holder vi trit og kan se tilbage mange positive skridt i 2023. For eksempel med 12 nye lokalplaner – blandt andet for udstykning af de bynære arealer langs Kattedamsvej ved Aabybro og byggemodningen af 21 parcelhusgrunde i Nørhalne. 

På området for lejeboliger er der sket meget i Brovst og Halvrimmen, hvor i alt 33 lejeboliger er på vej og forhåbentligt bliver klar til indflytning i 2024.

Seniorordning og flere tiltag i vente
Ledigheden i Jammerbugt Kommune er fortsat lav - cirka 2,8 procent af arbejdsstyrken. Det er i sig selv positivt. Bagsiden er dog en stigende efterspørgsel på arbejdskraft, som det er svært at imødekomme. Arbejdskraft med de rette kompetencer er en generel udfordring i hele landet og indenfor mange forskellige faggrupper.

Den største gruppe er SOSU-medarbejdere, som der i henhold til den demografiske udvikling vil være et stadigt stigende behov for. Forrige år fik vi SOSU-grundforløbsuddannelsen til Brovst, hvilket har givet flere lokale mod på at få uddannelse – og der er brug for dem. Vigtigt er det også at fastholde vores nuværende medarbejdere.

I 2023 har vi indført en seniorordning med attraktive vilkår for SOSU-medarbejdere, og rekrutterings- og fastholdelses-indsatsen fortsætter i 2024 med flere nytænkende tiltag og for flere faggrupper.

Vi handler på den grønne omstilling
Også i den grønne omstilling er der et permanent behov for nytænkning og omstilling. Vi skal tænke globalt og handle lokalt – jf. mit slogan: ”Handling slår alt”. I 2023 viste tal fra Klima- Energi- og Forsyningsministeriet, at Jammerbugt Kommune ligger i top fem på landsplan, netop når det gælder produktion af el fra sol og vind, og med et færdigbehandlet kommuneplantillæg for solceller og biogasanlæg er vi klar til næste skridt. Måske i form af et Power To X anlæg?

Med hensyn til fjernvarme er vejen i 2023 banet for yderligere udbredelse i kommune, og der arbejdes på, at stadigt flere af kommunens egne bygninger tilsluttes.

2023 var også året, hvor vi både påbegyndte og afsluttede opsætningen af 41 offentlige ladestandere. Dermed har vi som den første kommune og flere år før tid opfyldt ”Ladestanderbekendtgørelsen”.

På det grønne program næste år og i 2025 er blandt andet udskiftningen af al vejbelysningen i Jammerbugt Kommune til LED, som bruger halvdelen af den strøm, der i dag går til at lyse kommunens veje op. Endnu et grønt skridt, der viser at vi i Jammerbugt Kommune ikke nøjes med snakke og planlægge, men rent faktisk handler på den grønne omstilling.

Budget 2024 med fokus på borgernær velfærd
Som afrunding på dette års nytårsbetragtninger vil jeg vende tilbage til næste års budget. For det var virkelig positivt at kunne slutte 2023 af så konstruktivt. Med et bredt forlig blev traditionen om den politiske stabilitet i Jammerbugt Kommune holdt i hævd, og det med et budget, som trods en fortsat stram økonomi holder fokus på den borgernære velfærd og sikrer en fornuftig kommunal økonomi.

I næste års budget er der således blevet plads til at prioritere både normalområdet og specialområdet, når det gælder børn, unge og ældre. Blandt andet er der igen rengøring hver 14. dag, og der afsat midler til en pulje, som skal forebygge ensomhed blandt ældre. 

Det er også lykkedes at afsætte ekstra midler til beskæftigelsesområdet, det specialiserede voksenområde og børnefamilieområdet.

Budgetaftalen sikrer ligeledes et fornuftigt anlægsniveau, hvor der investeres bredt i Jammerbugt Kommune – herunder i den nye tandklinik i forbindelse med Sundhedshuset i Brovst, cykelstier samt Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev

Den første større politiske opgave, der venter i det nye år, er at knytte et handlingskatalog til den netop vedtagne Planstrategi23, som sætter den overordnede kurs for de kommende år. Jeg glæder mig til sammen med både kommunens ansatte og mine kolleger i kommunalbestyrelsen at genoptage det gode arbejde med at skabe sund udvikling og bæredygtige fremskridt i Jammerbugt Kommune.

Tak til borgere, ansatte, frivillige og erhvervsdrivende
Afslutningsvist er det også vigtigt for mig at nævne de mange gode folk, jeg har mødt rundt omkring i kommunen. F.eks. til kommunens officielle markering af flagdagen for Danmarks udsendte, til borgermøder, indvielser af store og små projekter, til bryllupper, fødselsdage og andre særlige mærkedage. Tak til alle jer, som har inviteret mig, og tak til jer, som møder op, når Jammerbugt Kommune inviterer. 

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke jer, der i Jammerbugt Kommune på frivillig og ulønnet basis gør en indsats for foreninger og fællesskaber.

En stor tak skal også lyde til alle medarbejdere ved Jammerbugt Kommune, kollegaer i Kommunalbestyrelsen og samarbejdspartnere i øvrigt. Tak for den gode indsats i 2023 – lad os arbejde videre ud fra det gode udgangspunkt, så er jeg sikker på, vi går et godt 2024 i møde.

Godt Nytår!
Mogens Christen Gade.

Kilde: Jammerbugt Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.